pravidlá spolupráce s domenada.sk

obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky portálu domenada.sk firmy Ing. Milan Lukáč – Protopia.sk, zapísanej na Okresnom súde Prievidza, číslo živnostenského registra: 307-12167 so sídlom 91101 Trenčín, Pod Juhom 7666/66 (ďalej len „Firma“ v príslušnom gramatickom tvare) platné a účinné pri prevádzkovaní portálu a poskytovaní služby

I. Úvodné ustanovenia

Portál domenada.sk je internetový portál (ďalej len Portál) určený na inzerciu internetových webových domén vo svojom vlastníctve, služby pri prevode, registrácii domén a inzerciu internetových dizajnov na predaj.

Server je dátové úložisko určené Spoločnosťou (ďalej len Server), na ktorom je uložený obsah Portálu sprístupnený všetkým Účastníkom podľa týchto podmienok (uvedených v poslednom bode tohoto článku) prostredníctvom internetovej siete.

Firma  je organizáciou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecno-záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť prevádzkovateľom Portálu a zároveň poskytovateľom Služby.

Obsah Portálu je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa Návštevníkovi alebo Používateľovi zobrazí pri prehliadaní Portálu. Firma ako vlastník Portálu vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu a má zároveň všetky práva k obsahu Portálu, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom Portálu je všetok software, ktorý má možnosť Návštevník pri prezeraní Portálu alebo Používateľ pri využívaní Služby používať. Vždy keď sa v týchto podmienkach použije pojem obsah Portálu, myslí sa tým obsah Portálu ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti nemá Návštevník ani Používateľ právo obsah Portálu alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.

Návštevník portálu je akákoľvek osoba, ktorá zobrazí obsah Portálu vo svojom zariadení (mobilnom, stolovom, veľkoplošnom) umožňujúcom vizuálne mu zobraziť obsah Portálu. Medzi návštevníkov patrí aj robot indexového prehľadávania.

Osobou používajúcou Portál je používateľ spĺňajúci podmienky Portálu (ďalej len Používateľ), ktorý je registrovaný na Portáli so súhlasom Spoločnosti, s prideleným používateľským menom.

Používateľský účet (ďalej len Účet) je pracovné prostredie Používateľa, ku ktorému získa Používateľ prístup po vykonaní registrácie a jej potvrdení zo strany Portálu e-mailom o Súhlase. Účet slúži na využívanie služby Používateľom. Prístup ku každému Používateľskému účtu je všeobecne definovaný unikátnym spojením dvoch informácií – prihlasovacieho mena a hesla viažúceho sa k prihlasovaciemu menu.

Súhlas Spoločnosti je potvrdenie e-mailovou správou v oblasti aktivít spojených s prevádzkou portálu týkajúcich sa Používateľa, t.j. Registrácia na portál, potvrdenie pridania Inzerátu, potvrdenie pridania Príspevku.

Obsah Používateľa je na účely týchto podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä inzeráty) vytvorený Používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia Portálu, a to prostredníctvom Účtu Používateľa, uložený na úložisko dát určené Spoločnosťou pri využívaní Služby. Obsah Používateľa nie je obsahom Portálu s tým, že je majetkom Používateľa a za súlad obsahu Používateľa s príslušnými všeobecno-záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu Používateľ.

Produkt ako predmet predaja je súbor informácií textového, grafického a dátového charakteru, predstavujúci objekt, ktorý je predmetom ponuky a dopytu v zmysle zamerania Portálu.

Služba je pre účely týchto všeobecných podmienok služba možnosti predať webovú doménu, webový dizajn alebo oboje alebo využívať iné služby súvisiace s obsahom Portálu a predmetu činnosti firmy (ďalej len Služba) v záujme realizácie obchodu v rozsahu podľa ponuky sprístupnenej verejnosti na Portáli a určenej Spoločnosťou. Službu poskytuje spoločnosť za ceny uvedené na stránke.

Doplnková služba je služba viazaná na ostatné predmety činnosti Firmy.

Technické zariadenie je zariadenie obsahujúce hardvérové a softvérové vybavenie umožnujúce pripojenie sa k Portálu v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu Portálu a využívanie Služby, najmä osobný počítač alebo notebook alebo tablet alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve Návštevníka alebo Používateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním Portálu alebo využitím služby zodpovedá výlučne Návštevník alebo Používateľ.

Účastníkmi týchto podmienok sú nie výlučne, ale kumulatívne: Spoločnosť, Návštevník, Používateľ, Tretia osoba, Vlastník autorských práv alebo duševného vlastníctva k predmetu inzercie.

II. Pravidlá pre používanie Portálu

Návštevník má právo prezerať si obsah Portálu s využitím technického zariadenia.

Návštevník je povinný pri prezeraní Portálu a akejkoľvek časti obsahu Portálu postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv Spoločnosti alebo iných Návštevníkov alebo Používateľov alebo tretích osôb. V prípade ak k takémuto zásahu dôjde, Návštevník alebo Používateľ zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez účasti Spoločnosti.

Návštevník ani Používateľ nemá oprávnenie preberať obsah Portálu z prostredia Portálu do Technického zariadenia nad rámec obsahu Portálu určeného Spoločnosťou na stiahnutie do Technického zariadenia, ani si z obsahu Portálu vyhotovovať žiaden obrazový alebo zvukový alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že Návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne Spoločnosti a/alebo iným Návštevníkom alebo iným Používateľom alebo tretím osobám.

V prípade, že je obsahom Portálu priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného vyjadrenia návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, Používateľ je rovnako povinný postupovať podľa ustanovenia čl. II ods. 2 týchto podmienok. V prípade, že bude možné takýto zásah predpokladať, Spoločnosť si vyhradzuje jednostranne právo takýto názor z obsahu Portálu stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom internetovej stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecno-záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá samostatne Používateľ.

Návštevník ani Používateľ nemá oprávnenie brániť v prispievaní iným prispievajúcim.

Používateľ nesmie priestor určený na diskusiu zneužívať na reklamu alebo propagáciu svojej alebo inej osoby. Nie je prípustné propagovať tovary, alebo služby nesúvisiace s elektronickým produktmi, alebo doménami. Návštevník nesmie ponúkať prácu.

Výnimka k bodu 6. tohoto článku platí v prípade obsahu Používateľa, ktorý Používateľ pridá v sekciách portálu na to priamo určených ak sú dostupné a vyznačené nasledovne: Sekcie Portálu priamo určené na uverejňovanie obsahu, ktorý sa týka príspevkov, vylučovaných z bežného obsahu podľa bodu 6. tohoto článku, sú ‚Ponuka práce‘, ‚Ponuka obsahu‘, ‚Dopyty‘ a ‚Vývoj‘.

Požívateľ nemá právo žiadať odmenu za obsah, ktorý pridal do prostredia Portálu.

V prípade porušenia podmienok Používateľom je Spoločnosť oprávnená odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý pridal do prostredia Portálu Používateľ.

V prípade porušenia podmienok Používateľom je Spoločnosť oprávnená znefunkčniť alebo odstrániť prístup Používateľa, ktorý porušil Podmienky.

III. Práva a povinnosti účastníkov

Používateľ má právo používať Účet na potreby využívania Služieb.

Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do Účtu Používateľa osobou, ktorá na vstup do tohto Účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí Spoločnosť alebo iný Používateľ alebo Návštevník alebo tretia osoba.

Používateľ nemá oprávnenie do prostredia Portálu importovať resp. automatizovane vkladať akékoľvek obsahy.

Spoločnosť si vyhradzuje právo umiestniť na fotografie alebo snímky Projektu pridané v rámci obsahu Používateľa do prostredia Portálu vodotlač s označením loga alebo adresy domény Portálu alebo loga Portálu.

Obsah Používateľa má Používateľ právo archivovať na Serveri po dobu určenú Spoločnosťou najneskôr po dobu, ktorú Používateľ povolil v zmysle GDPR. Obsah, najmä fotografie, je používateľ povinný na vlastné náklady vysporiadať tak, aby ho mal právo použiť pri využití služby. Používateľ má právo požiadať spoločnosť o okamžité odstránenie Účtu alebo obsahu Používateľa s tým, že Spoločnosť po obdržaní takejto požiadavky Učet zruší a nenávratne odstráni obsah Používateľa bezodkladne po doručení žiadosti používateľa zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou obsahu Používateľa. Za odstránenie obsahu používateľa si Spoločnosť nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny. Zmazanie obsahu Používateľa má spoločnosť právo odmietnuť v prípade, ak by jeho vykonaním došlo k ujme na majetku alebo právach Spoločnosti alebo iných Návštevníkov alebo iných Používateľov alebo tretích osôb.

Osobné údaje Používateľa sú chránené v zmysle dokumentu GDPR

V prípade, že objektívne existuje predpoklad Spoločnosti o tom, že Používateľ ukladá na Server v rámci využívania Služby dáta, ktoré nesúvisia s uskutočňovaním obchodov s elektronickými produktmi alebo zasahujú do práv Spoločnosti, iných Používateľov, iných Návštevníkov alebo tretích osôb alebo sú v rozpore so všeobecno-záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, Spoločnosť má právo jednostranne nenávratne odstrániť všetok obsah Používateľa zo Serveru jeho zmazaním. Pred uskutočnením zrušenia Účtu a nenávratným zmazaním obsahu Používateľa Spoločnosť o zamýšlanom úkone používateľa môže upovedomiť. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohoto konania môže Používateľovi vzniknúť.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť účet alebo nenávratne vymazať obsah Používateľa na základe opakovaného porušenia podmienok.

IV. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom Portálu.

Máte ešte otázky? Kontaktujte nás